Coordinadora PIE

CAROLINA PINTO
cpinto@colegiopierrot.cl

Psicóloga PIE

XIMENA MONTERO
ximontero@colegiopierrot.cl

Kinesióloga PIE

GLADYZ CATALAN
gcatalan@colegiopierrot.cl

Psicopedagoga

CAROL ARDILES
cardiles@colegiopierrot.cl

Psicopedagoga

NATALIA ZAVALA
nzavala@colegiopierrot.cl 

Ed. Diferencial

LUCILLE OLHABERRY
lolhaberry@colegiopierrot.cl

Ed. Diferencial

ANA CAROLINA CONTRERAS
acontreras@colegiopierrot.cl